Pagiging Pilipino Essay Format

Read in English

Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ay isang hakbang ng pambansang pamahalaan para sa pagpapabuti ng kalagayang pantao ng ating mga kababayan. Nagbibigay ito ng kondisyonal na tulong-pinansiyal para sa pinakamahihirap na Pilipino upang pabutihin ang kalusugan, nutrisyon, at edukasyon ng mga batang may edad 0 hanggang 18 taong gulang. Kailangang matupad ng mga pamilya ang mga kondisyon ng pamahalaan upang maibigay sa kanila ang tulong-pinansiyal. Halaw ito sa programang Conditional Cash Transfer (CCT) ng mga bansa sa Latin Amerika at Aprika, na naialpas sa kahirapan ang milyon-milyong tao sa buong mundo.

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang punong ahensiya ng pamahalaan na namamahala sa 4Ps.

Mga Layunin

May dalawang kambal na  layunin ang 4Ps bilang pangunahing programa kontra-kahirapan ng administrasyong Aquino:

 1. social assistance: pagbibigay ng pinansiyal na tulong sa pinakamahihirap na mga pamilya upang tugunan ang pangunahin nilang pangangailangan; at
 2. social development: pagsira sa siklo ng kahirapang naipapasa sa bawat henerasyon sa pamamagitan ng pamumuhunan sa kalusugan at edukasyon ng mahihirap na kabataan. Sasailalim sila sa mga programa tulad ng:
  • check-up para sa mga buntis at batang may edad 0 hanggang 5 taong gulang;
  • pagpupurga ng bulate ng mga mag-aaral edad 6 hanggang 14;
  • pag-eenrol ng mga bata sa daycare, elementarya, at hayskul; at
  • mga sesyon na tutulong sa pagpapabuti ng samahan ng pamilya.

Tinutulungan din ng 4Ps ang pamahalaan ng Pilipinas na matupad ang pangako nito sa Millenium Development Goals (MDGs)—ispesipiko sa pag-alis ng labis na kahirapan at gutom, sa pagkamit ng unibersal na edukasyong primarya, sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay sa kasarian, sa pagpapababa ng bilang ng mga batang namamatay, at sa pagpapabuti ng pag-aalaga sa mga buntis.

Sakop

Ipinatutupad ang 4Ps sa lahat ng 17 rehiyon ng Pilipinas, saklaw ang 79 probinsiya, 143 lungsod, at 1,484 munisipalidad. Nitong Hunyo 24, 2015, umabot na sa 4,436,732 ang mga rehistradong pamilyang benepisyaryo, kung saan 555,861 ang mga pamilyang katutubo at 221,145 ang may isa o higit pang kasaping may kapansanan (PWD). Saklaw rin ng programa ang 10,888,887 mag-aaral na edad 0 hanggang 18 taong gulang, at may average na dalawa hanggang tatlong anak bawat kabahayan. Pinili ang mga benepisyaryong ito sa pamamagitan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR), ang sistemang tumutukoy kung sino ang mahihirap sa bansa at kung saan sila matatagpuan.

Sa pangkalahatan, kailangang maabot ang sumusunod na pamantayan upang maging benepisyaryo ng programa:

 • Residente ng pinakamahihirap na munisipalidad, batay sa 2003 Small Area Estimates (SAE) ng National Statistical Coordination Board (NSCB).
 • Pamilyang inuuri bilang mahirap o higit pa ayon sa pamantayang pangkahirapan sa mga probinsiya.
 • Pamilyang may anak na edad 0 hanggang 18 taong gulang at/o mayroong buntis noong panahon sila’y mag-apply.
 • Pamilyang nangangakong tutuparin ang mga kondisyong inilalatag ng programa.

Tulong-pinansiyal

May dalawang uri ng tulong-pinansiyal o cash grant ang 4Ps na ibinibigay sa mga benepisyaryong pamilya:

 • pinansiyang pangkalusugan: P500 bawat pamilya buwan-buwan, o kabuuang P6,000 taon-taon
 • pinansiyang pang-edukasyon: P300 bawat bata buwan-buwan, sa loob ng sampung buwan, o kabuuang P3,000 taon-taon (maaaring magrehistro ang isang pamilya ng hanggang tatlong bata para sa programa).

Ang mga pamilyang may tatlong anak ay maaaring makatanggap ng P1,400 buwan-buwan, o kabuuang P15,000 taon-taon, sa loob ng limang taon, mula sa dalawang uri ng tulong-pinansiyal na ibibigay sa kanila.

Ipinaaabot sa mga pamilyang benepisyaryo ang tulong-pinansiyal na ito sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines o, kung di kakayanin, sa pamamagitan ng mga alternatibo tulad ng Globe G-Cash remittance at mga transaksiyon sa mga bangkong pamprobinsiya.

Nitong Hunyo 2015, may kabuuang P17.75 bilyon na tulong-pinansiyal ang ibinigay sa mga benepisyaryong karapat-dapat at nakasusunod sa kondisyon ng programa, para sa una hanggang ikatlong yugto ng 2015. Mula sa halagang ito, P7.95 bilyon ang ipinagkaloob para sa edukasyon, at ang natitirang P9.8 bilyon, para sa kalusugan.

Mga kondisyong kailangang tuparin

Upang makatanggap ng mga benepisyong nabanggit, kailangang matupad ng mga pamilyang benepisyaryo ang sumusunod na mga kondisyon:

 1. Kailangang sumailalim ang mga buntis sa pangangalagang medikal bago at matapos sila manganak (pre- and post-natal care). Kinakailangan ding isang propesyonal na kumadrona o doktor ang magpaanak sa kanila;
 2. Kailangang pumunta ang mga magulang o tagapangalaga sa mga family development session, o kung saan tutulungan sila kung paano maging responsableng magulang, alagaan ang kalusugan at nutrisyon;
 3. Kailangang regular na magpa-check up at magpabakuna ang mga batang may edad 0 hanggang 5 taong gulang para maiwasan ang pagkakasakit;
 4. Kailangang uminom ng pampurga ng bulate sa tiyan ang kabataang may edad 6 hanggang 14 taong gulang dalawang beses sa isang taon; at
 5. Kailangang mag-enrol sa eskuwelahan ang mga benepisyaryong kabataan na may edad 3 hanggang 18 taong gulang, at pumasok sa klase nang di-bababa sa 85% ng kabuuang bilang ng klase kada buwan.

Malaking bahagdan ng mga benepisyaryo ang naitalang tumupad sa mga kondisyon mula Marso hanggang Abril 2015:

 • 99.91% para sa pagpapapurga ng kabataang 6 hanggang 14 taong gulang;
 • 98.99% para sa pagpasok sa paaralan ng kabataang 6 hanggang 14 taong gulang;
 • 98.33% para sa pagpasok sa daycare ng kabataang 3 hanggang 5 taong gulang;
 • 97.05% para sa pagpasok sa paaralan ng kabataang 15 hanggang 18 taong gulang;
 • 95.95% para sa pagbisita sa klinika ng mga buntis at kabataang 0 hanggang 5 taong gulang;
 • at 94.84% para sa pagpunta sa family development sessions.

Pakikipagtulungan sa mga ahensiya ng gobyerno

Sa pakikipagtulungan ng Commission on Higher Education (CHED), Department of Labor and Employment (DOLE), at Philippine Association of State Universities and Colleges, nakapag-enrol na ang 4Ps ng 36,003 benepisyaryo sa state universities and colleges nitong Hunyo 2015.

Dagdag pa, sa pakikipagtulungan ng PhilHealth, 4.4 milyong benepisyaryo na ang naipasok ng 4Ps sa ilalim ng National Health Insurance Program.

FAQs on the Conditional Cash Transfer program

Bisitahin ang DSWD website tungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program para sa karagdagang kaalaman.

Read in English

 

 


Mga Katangian ng Pilipino

 

Maraming katangian ang mga Pilipino na dapat ipagmalaki. Ang mga sumusunod ay deskripsyon kung paano at kailan nila ipinakikita ang mga katangian na ito:

 

Pagtitiwala sa Panginoon

Isang magandang katangian ng mga Pilipino ang pagtitiwala sa Panginoon. Karamihan sa kanilang mga mag-anak ay matapat sa pananampalataya. Naniniwala silang may isang Panginoong pumapatnubay sa lahat ng kanilang gawain. Batid din nilang tumutulong Siya sa mga taong tumutulong sa kanilang sarili.

 

 

Pagiging Magalang

Isang magandang pag-uugali ng mga Pilipino ang paghalik sa kamay o pisngi at pagmamano sa matatanda. Isang paraan ito ng paggalang. Karaniwang ginagawa ito ng mga bata matapos magdasal ng orasyon, pagkagaling sa simbahan, bago umalis ng bahay, kapag may dumadating o bumisitang kamag-anak o matanda, at kapag nakita at nasalubong nila ang kanilang ninong at ninang.

Ipinakikita rin ang paggalang ng mga batang Pilipino tuwing nakikipag-usap sila sa matanda.  Gumagamit sila ng po at opo at magalang na pananalita at pagbati gaya ng "Salamat po" at "Magandang hapon po." Gumagamit din sila ng magagalang na pantawag sa matatanda gaya ng kuya, ate, manong, manang, lolo, lola at iba pa.

 

Pagtutulungan

Nagsisimula ang pagtutulungan sa sariling tahanan. Nagtutulung-tulong ang mga kasapi ng mag-anak sa mga gawain dito. nagtutulungan din ang baway isa sa magkakapitbahay upang maisaayos at mapaunlad ang kanilang pamayanan. Iyan ay likas na katangian ng isang Pilipino.

Ang karaniwang tawagan sa pagtutulungang ito ay bayanihan. Tumatawag ang magkakapit-bahay ng bayanihan kapag may malaking gawain isasagawa sa maikling panahon. Nagtutulungan ang bawa't isa upang maging magaan ang isang mahirap na gawain. Kalimitang ginagawa ito tuwing panahon ng pagtatanim at pag-aani at sa paglilipat ng isang bahay sa ibang lugar.

larawan mula sa: www.cag.lcs.mit.edu/ bayanihan/bayanfnl.jpg

 

Mabuting Pagtanggap at Pakikitungo

Kilala ang mga Pilipino sa mabuti at magiliw na pagtanggap. ibig nilang masiyahan at maging maginhawa ang kanilang mga panauhin. nagsisilbi sila ng pinakamasarap na pagkaing kanilang makakaya at naghahanda ng maayos na tulugan para sa mga bisita. Nagbibigay pa sila kung minsan ng mga regalo kapag paalis na ang kanilang mga panauhin.

 

 

Pagsama-sama ng Pamilya

Karamihan sa mga mag-anak na Pilipino ay may maganda at malapit na pagsasama-sama. Nagtutulungan ang bawat kasapi sa pagsasagawa ng mga gawaing-bahay. Madalas dumadalaw sa magulang ang nag-asawang anak kapag ito'y naninirahan sa ibang lugar. Nagsasama-sama pa ang mag-anak tuwing may "family reunion" kung Pasko at iba pang pagdiriwang o okasyon. Iyan ang nagpapakita kung paano nagkakaisa ang mga mag-anak na Pilipino.

Inaalagaan at minamahal ng bawat miyembro ng mag-anak ang matandang kasapi nito. Tungkulin ng bawat Pilipino na magsilbi sa kanyang matatandang magulang, mga lolo't lola, at kamag-anak hanggang sila'y nabubuhay. Iyan ang paraan ng pagpapakita ng magandang pagtingin sa matatanda.

 Mula sa Librong Bayanihan 2 ni Priscila B. Dizon

 

Maikling Pagsasanay:

A. Ano ang ipinakikitang katangian ng mga sumusunod na Pilipino:

1. Nagpapasalamat araw-araw sa Panginoon si Mina.

2. Naghahanda ng meryenda si Gng. Santos para sa kanyang mga panauhin.

3. Tinutulungan nina Ninoy at Dino ang kanilang kapatid sa takdang-aralin nito sa matematika.

4. Tumutulong so Aling Betty kay Aling Tinay sa pagluluto ng pagkain para sa kaarawan ng kanyang anak.

5. Gumagamit ng po at opo si Tina sa pakikipag-usap sa matatanda.

B. Sabihin kung Tama o Mali ang mga sumusunod na pangungusap:

1. Karamihan sa mga mag-anak na Pilipino ay matapat sa kani-kanilang relihiyon.

2. Nagpapakita ng paggalang ang mga Pilipino sa paggamit ng po at opo.

3. Humahalik sa kamay o nagmamano sa matatanda pagkatapos ng orasyon ang mga bata.

4. Lalong nagiging mahirap ang gawain pagnagtulungan.

5. Nagpapakita ang mga Pilipino ng magandang pagtanggap kapag nagsisilbi ng marami at mamahaling mga pagkain.

0 thoughts on “Pagiging Pilipino Essay Format”

  -->

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *